Quotes

ความหมายยังไม่ดีพอเหรอ?

ไทยชันนารี่ไม่ได้เป็นพจนานุกรมทีคุณอ่านแล้วบอกว่าความหมายนี้มันยังไม่โดน แล้วจบ
คุณอิมพรูฟมันได้ด้วยการเขียนนิยามที่ดีกว่า ตอนนี้เลย