Tag Archives: social democracy

democracy เดโมเครซี เดมอเครซี เดมอคเครซี ประชาธิปไตย

ความหมาย

แบบสั้นที่สุด 

โพลิติคัลซิสเต็ม ที่ ออโตโนมี อยู่กับ ประชาชน

นิยามที่ 1

ระบบการเมืองที่…

อำนาจในการกำหนดทิศทางการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งต่างๆในสังคม

อำนาจในการนิยามคุณค่าที่สังคมจะยึดถือร่วมกัน

และอำนาจในการกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในสังคม

และมีกระบวนการที่จะทำให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้อำนาจนั้นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม

นิยามที่ 2 

ระบบการเมืองที่ให้อำนาจในการตัดสินใจประเด็นที่อยู่ในในพับลิคสเปซ หรือออโตโนมี นั้นอยู่กับทุกคน และให้แต่ละคนมีออโตโนมีที่จะกำหนด/ตัดสินใจเลือกสิ่งที่อยู่ในพื้นที่เพอซันนัลสเปซของตัวเอง