Tag Archives: Human rights abuse

abuse, abusive อะบิวส์ อะบิวซ์

ความหมาย

การทำร้ายไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจ  การกลั่นแกล้งทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  การข่มขู่ แสดงอำนาจเหนือหรือครอบงำคอนโทรลทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  จะเห็นได้ชัดหรือไม่ก็ตาม  โดยที่ผู้ถูกกระทำไม่เต็มใจยอมรับ หรือได้รับความทุกข์กายหรือทางใจจากการกระทำนั้น

ตัวเลือกในการสะกด

อะบิวส์

อะบิวซ์

อะบิวซีฟ

ออกเสียงในภาษาไทย

abuse อะ-บิ๊ว-ซ

abusive อะ-บิ๊ว-สีฟ

ตัวอย่างประโยค

สมศรีดูเศร้าซึมไปมากหลังแต่งงาน จากที่เธอแพลมๆมา เห็นได้ชัดว่าเธอถูกแฟนอะบิวซ์

มุข พ่อบ้านใจกล้า  ที่ชอบนำมาล้อๆกัน ถ้ามีเกิดขึ้นจริงๆก็เป็นตัวอย่าง ของการอะบิวซ์ ที่ผู้ชายเป็นผู้ถูกกระทำ

ความสัมพันธ์ประเภทที่เป็น ท็อกซิค รีเลชันชิพ คือความสัมพันธ์มีการอะบิวซ์เกิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายก็อะบิวซ์ซึ่งกันและกัน

 

transitional justice ทรานสิชันแนล จัสติซ หมายถึงอะไร

เรฟเฟอเรนซ์

ทรานสิชันแนล จัสติซ Transitional justice

ตัวเลือกในการเขียนเป็นไทย

ทรานซิชันนัล จัสติซ

ออกเสียงในภาษาไทย

ทราน สิ ชัน แน่ล จั้ส ติก

ศัพท์บัญญัติไทย

ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน

ความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

transitional justice ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน นิยาม
transitional justice -wikipedia