Tag Archives: domestic violence

toxic relationship ท็อกซิค รีเลชันชิพ

ความหมาย

ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่ง อะบิวซ์ อีกฝ่าย

หรือทั้งสองฝ่ายต่างอะบิวซ์ซึ่งกันและกัน ในรูปแบบใดใด ทั้งโดยตั้งใจหรือโดยความเคยชินที่มีปัญหา

การออกเสียง

ท้อก-สิค-รี-เล-ชั่น-ชิพ

ตัวอย่างประโยค

นิยายรักแบบไทยๆจำนวนมากมีเนื้อหายกย่องเชิดชู ท็อกซิค รีเลชันชิพ ทั้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้า

จำเลยรักนี่ตัวอย่างของ ท็อกซิค รีเลชันชิพ อย่างแรงเลยทีเดียว

 

ท็อกซิค รีเลขันชิพ
People image created by Bearfotos – Freepik.com