Tag Archives: Civil liberties

ลิเบอร์ที ลิเบอร์ตี (ซีวิล ลิเบอร์ที) liberty / civil liberties

นิยาม

collectively  defined  freedoms

society ‘s defined freedoms

นิยาม – ไทยเฟรนด์ลีเวอร์ชัน 

ฟรีดอมในสิ่งที่สังคมหนึ่งได้นิยามแล้วว่าต้องให้ทุกคนได้มี

อาจจะโดยตราไว้เป็น กม. หรือเป็นฉันทามติร่วมกันว่าประเด็นนี้คือสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องได้  โดยที่รัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องไม่ให้ถูกละเมิด

นิยาม – สำหรับ ฟุทโน้ท 

1 . ฟรีดอมที่สังคมได้ร่วมกันนิยามว่าเป็นนอร์มที่จะต้องมีในฐานะ โซเชียล สแตนดาร์ด รวมถึงเป็นหลักการร่วมกันที่สเตทในฐานะของตัวแทนอำนาจของประชาชนจะต้องปกป้องให้กับ ซีวิลซิทิเซน ทุกคน

 

2. ฟรีดอม ที่สังคมกำหนดร่วมกันว่าเป็นสิ่งพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนในสังคมต้องได้รับ  ในทางปฏิบัติมักมีการระบุเป็นถ้อยคำ, เช่น คำประกาศ ลอว์ หรือคอนสติติวชัน,และเป็นสิ่งที่รัฐต้องทำหน้าที่ในการป้องกันการละเมิดไม่ให้เกิดขึ้นหรือส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้รับ

 

การออกเสียงในภาษาไทย 

ซีวิ่ล ลิเบอตี้

ซี วิล ลิ เบอ ตี้ / ที่

Libertarian ลิเบอร์ทาเรียน

กลุ่มที่มีจุดยืน แนวโน้มทางการเมือง ที่จะให้ความสำคัญกับ ฟรีดอม และลิเบอร์ที มากที่สุดเวลาที่มีประเด็นขัดแย้งที่ต้องเลือกระหว่าง จัสติซ /ไรท์ส/อีควิที-อีควอลิที กับลิเบอร์ที. หรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่าการปล่อยฟรีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจสร้างปัญหากับอุดมคติเรื่องฟรีดอมโดยไม่มีเงื่อนไขในประเด็นนั้น  ลิเบอร์ทาเรียนก็มักเลือกอย่างหลัง

การออกเสียงในภาษาไทย

ลิ-เบอ-ทา-เรี่ยน