Tag Archives: abusive

toxic relationship ท็อกซิค รีเลชันชิพ

ความหมาย

ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่ง อะบิวซ์ อีกฝ่าย

หรือทั้งสองฝ่ายต่างอะบิวซ์ซึ่งกันและกัน ในรูปแบบใดใด ทั้งโดยตั้งใจหรือโดยความเคยชินที่มีปัญหา

การออกเสียง

ท้อก-สิค-รี-เล-ชั่น-ชิพ

ตัวอย่างประโยค

นิยายรักแบบไทยๆจำนวนมากมีเนื้อหายกย่องเชิดชู ท็อกซิค รีเลชันชิพ ทั้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้า

จำเลยรักนี่ตัวอย่างของ ท็อกซิค รีเลชันชิพ อย่างแรงเลยทีเดียว

 

ท็อกซิค รีเลขันชิพ
People image created by Bearfotos – Freepik.com

 

 

transitional justice ทรานสิชันแนล จัสติซ หมายถึงอะไร

เรฟเฟอเรนซ์

ทรานสิชันแนล จัสติซ Transitional justice

ตัวเลือกในการเขียนเป็นไทย

ทรานซิชันนัล จัสติซ

ออกเสียงในภาษาไทย

ทราน สิ ชัน แน่ล จั้ส ติก

ศัพท์บัญญัติไทย

ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน

ความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

transitional justice ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน นิยาม
transitional justice -wikipedia