Tag Archives: abuse

toxic relationship ท็อกซิค รีเลชันชิพ

ความหมาย

ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่ง อะบิวซ์ อีกฝ่าย

หรือทั้งสองฝ่ายต่างอะบิวซ์ซึ่งกันและกัน ในรูปแบบใดใด ทั้งโดยตั้งใจหรือโดยความเคยชินที่มีปัญหา

การออกเสียง

ท้อก-สิค-รี-เล-ชั่น-ชิพ

ตัวอย่างประโยค

นิยายรักแบบไทยๆจำนวนมากมีเนื้อหายกย่องเชิดชู ท็อกซิค รีเลชันชิพ ทั้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้า

จำเลยรักนี่ตัวอย่างของ ท็อกซิค รีเลชันชิพ อย่างแรงเลยทีเดียว

 

ท็อกซิค รีเลขันชิพ
People image created by Bearfotos – Freepik.com

 

 

abuse, abusive อะบิวส์ อะบิวซ์

ความหมาย

การทำร้ายไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจ  การกลั่นแกล้งทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  การข่มขู่ แสดงอำนาจเหนือหรือครอบงำคอนโทรลทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  จะเห็นได้ชัดหรือไม่ก็ตาม  โดยที่ผู้ถูกกระทำไม่เต็มใจยอมรับ หรือได้รับความทุกข์กายหรือทางใจจากการกระทำนั้น

ตัวเลือกในการสะกด

อะบิวส์

อะบิวซ์

อะบิวซีฟ

ออกเสียงในภาษาไทย

abuse อะ-บิ๊ว-ซ

abusive อะ-บิ๊ว-สีฟ

ตัวอย่างประโยค

สมศรีดูเศร้าซึมไปมากหลังแต่งงาน จากที่เธอแพลมๆมา เห็นได้ชัดว่าเธอถูกแฟนอะบิวซ์

มุข พ่อบ้านใจกล้า  ที่ชอบนำมาล้อๆกัน ถ้ามีเกิดขึ้นจริงๆก็เป็นตัวอย่าง ของการอะบิวซ์ ที่ผู้ชายเป็นผู้ถูกกระทำ

ความสัมพันธ์ประเภทที่เป็น ท็อกซิค รีเลชันชิพ คือความสัมพันธ์มีการอะบิวซ์เกิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายก็อะบิวซ์ซึ่งกันและกัน

 

transitional justice ทรานสิชันแนล จัสติซ หมายถึงอะไร

เรฟเฟอเรนซ์

ทรานสิชันแนล จัสติซ Transitional justice

ตัวเลือกในการเขียนเป็นไทย

ทรานซิชันนัล จัสติซ

ออกเสียงในภาษาไทย

ทราน สิ ชัน แน่ล จั้ส ติก

ศัพท์บัญญัติไทย

ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน

ความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

transitional justice ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน นิยาม
transitional justice -wikipedia