Tag Archives: ไพรเวซี

ไพรเวท, ไพรเวท สเปซ

บาวแดรี,หรือขอบเขตที่ถูกนิยามว่าเป็นพื้นที่,สำหรับไพรเวซี(ภาวะที่ปลอดการสอดส่องอยากรู้หรือควบคุมจากคนอื่น)

private, private space

ไพร เหวด

อะโนนิมัส อะโนนิมิที

  • การที่คนไม่เปิดเผยชื่อหรือตัวตนของตัวเองในการมีแอคทิวิทีต่างๆทั้งในโลกจริงและในโลกออนไลน์
  • เวลาที่เราอ้างถึงโควทหรือผลงานบางอย่างที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม แล้วไม่สามรถระบุได้ว่าใครเป็นคนสร้าง เราก็จะบอกว่าเป็นผลงานของ อะโนนิมัส

บางประเทศเริ่มบอกว่า ความเป็นอะโนนิมัส หรืออะโนนิมิที. ในการทำกิจกรรมออนไลน์ เป็นเบสิคไรท์ อย่างหนึ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องมี ถือว่าเป็นพื้นฐานในเรื่องไพรเวซี ไปแล้ว

ไพรเวท ไพรเวทสเปซ

  • พื้นที่ ทั้งทางฟิสิคัล ทางลอว์และทางไซโคลอจิคัลที่สังคมนิยามร่วมกันว่าเป็นพื้นที่ที่อินดิวิดวลเป็นเจ้าของและมีอิสระในการทำหรือไม่ทำอะไรอย่างเต็มที่

ไพรเวซี โพลิซี

แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อรักษาไว้ซึ่งไพรเวซีของผู้รับบริการ