Tag Archives: โนวเลดจ์

อินไซจท์ฟูล อินไซท์

มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลมามากและวิเคราะห์สรุปออกมาได้อย่างเฉียบคม

มาจาก insightful

ตัวเลือกในการเขียน

อินไซท์  (ฟูล)

อินไซจท์ (ฟูล)

โพรฟาวนด์

เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อประเด็น

เป็นแนวคิดที่แสดงถึงอินไซจท์ในประเด็นนั้น   สิ่งที่ มีดีกรีความเข้มข้น ในแง่เอ็กซเพรสชันและคอนเทนท์

ออกเสียง โพรฟาว โปร ฟาว

มาจาก profound

 

โนวเลดจ์ แมเนจเมนท์ (KM)

กระบวนการร่วมกันขององค์กรหรือคอมมิวนิตี้ในการ ค้นหา สร้าง โนวเลดจ์ ที่ แพรคติคัล รีเลแวนท์ และตอบสนอง มิชชั่น ขององค์กรหรือคอมมิวนิตี้

ไอเดียเรื่องนี้ เป็นที่รู้จักจากงานของ ปีเทอร์ เซงเก้ เรื่อง เธอะ ฟิฟธ์ ดิสคิพลิน the fifth discipline
ปีเตอร์เล่าไว้เองว่า โนวเลดจ์ แมเนจเมนท์ หรือ KM จริงๆเป็นวิธีในการ ประยุกต์ใช้งาน ซิสเต็มเมติก ธิงกิ้งค์ สำหรับองค์กรนั่นเอง