Tag Archives: อีเลคชั่น

สวิง โวเทอร์ swing voter

ความหมาย

ประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้มีแนวโน้มจะเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือไม่ได้มีจุดยืนทางการเมืองที่เอนเอียงไปในทางขวาหรือซ้ายในหลายๆเรื่องอย่างชัดเจน

การออกเสียงในภาษาไทย

สะ-วิง-โหวด-เต้อ

โพลิทิกส์ โปลิติกส์ politics หมายถึงอะไร ต่างจากคำว่า ‘การเมือง’ อย่างไร

คำว่า โพลิทิคส์ politics หมายถึง

  • การที่คนหรือกลุ่มคนตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มีความสนใจหรือใส่ใจในผลลัพธ์ทางสังคมที่ต่างกัน มีแวลลู่ที่ยึดถือที่ต่างกัน มีความคาดหวังผลลัพธ์เชิงอำนาจและเศรษฐกิจที่ต่างกันได้เข้ามาสู่กระบวนการต่อรองเพื่อจัดสรรอำนาจและบริหารจัดการทรัพยากรในระบบความสัมพันธ์เดียวกัน
  • กระบวนการแข่งขันต่อรอง,ของหลายฝ่าย,เพื่อสร้างกติกาการจัดการอำนาจในสังคม จัดสรรทรัพยากรในสังคมและวางกฎกติกาเพื่อใช้ร่วมกันในสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้เป็นรูปธรรม รวมถึงการแข่งขันและต่อรองกันว่าอะไรคือ โพลิติคัล ไอดีโอโลจี หรือคุณค่าที่ใช้เป็นรากฐานในการสร้างกติกาทางสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในเชิงระบบ

มาจากคำว่า  politics

โพลิทิกส์ ความต่างกับคำว่า การเมือง
ความหมายของ โพลิติกส์ โพลิทิคส์ กับ การเมือง

ออกเสียง

โพ ลิ ติก , โพล-อิ -ติกซ์

ทางเลือกอื่นในการสะกด

โพลิติกส์ (ตามความนิยม) (ตามราชบัณฑิต)

ตัวอย่างข้อความ

โพลิทิกส์ มีความหมายกว้างกว่า ‘การเมือง’ ในภาษาไทย อย่างแน่นอน  อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรสร้างกฎกติการจัดสรรอำนาจหรือตำแหน่งในการใช้อำนาจรวมถึงการหาข้อสรุปเพื่อบอกว่าเป้าหมายร่วมกันคืออะไร หรือแนวคิดอะไรที่ทุกคนเชื่อร่วมกัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันก็เป็นส่วนหนึ่งของโพลิทิกส์

การแปล โพลิทิกส์ ว่า การเมือง แล้วให้คำนิยามว่าหมายถึงการเมืองในความหมายแบบเมนสตรีมแล้วพยามสร้างภาพเชิงลบให้คำว่าการเมืองดูแย่ก็เหมือนการกันเอาคนส่วนใหญ่ออกไปจากกระบวนการแบ่งสรรปันส่วนอำนาจนั่นเอง

ไพรมารี โวท

  • การเลือกแคนดิเดทของพรรคที่จะมาเป็นตัวแทนในการเลือกตั้งโดยการให้สมาชิกพรรคระดับพื้นฐานโหวตก่อน แทนที่จะมาจากการสรรหาของผู้บริหารพรรคเพียงอย่างเดียว

primary

primary vote