Tag Archives: ทอกซิค รีเลชันชิพ

abuse, abusive อะบิวส์ อะบิวซ์

ความหมาย

การทำร้ายไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจ  การกลั่นแกล้งทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  การข่มขู่ แสดงอำนาจเหนือหรือครอบงำคอนโทรลทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  จะเห็นได้ชัดหรือไม่ก็ตาม  โดยที่ผู้ถูกกระทำไม่เต็มใจยอมรับ หรือได้รับความทุกข์กายหรือทางใจจากการกระทำนั้น

ตัวเลือกในการสะกด

อะบิวส์

อะบิวซ์

อะบิวซีฟ

ออกเสียงในภาษาไทย

abuse อะ-บิ๊ว-ซ

abusive อะ-บิ๊ว-สีฟ

ตัวอย่างประโยค

สมศรีดูเศร้าซึมไปมากหลังแต่งงาน จากที่เธอแพลมๆมา เห็นได้ชัดว่าเธอถูกแฟนอะบิวซ์

มุข พ่อบ้านใจกล้า  ที่ชอบนำมาล้อๆกัน ถ้ามีเกิดขึ้นจริงๆก็เป็นตัวอย่าง ของการอะบิวซ์ ที่ผู้ชายเป็นผู้ถูกกระทำ

ความสัมพันธ์ประเภทที่เป็น ท็อกซิค รีเลชันชิพ คือความสัมพันธ์มีการอะบิวซ์เกิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายก็อะบิวซ์ซึ่งกันและกัน